تبلیغات
اقتصادی-اجتماعی - برنامه ریزی برای پیشرفت
اقتصادی-اجتماعی

لینکدونی

آرشیو

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

برنامه ریزی برای پیشرفت

مطالعه مفید روزانه چقدربایدباشد؟

آیاقانون کلی برای این امروجوددارد؟

چگونه میتوان برنامهای برای افزایش ساعات مطالعه طرح ریزی واجراکرد؟

ملاکهای پیشرفت چگونه باید تعیین شود؟

چگونه بایدروندپیشرفت راکنترل کنید؟

مطالعهی این فصل به شماکمک خواهدکردبه سئوالات فوق پاسخ دهید.اماتوجه به یک نکته حائزاهمیت است.برخلاف روشهای برنامهریزی

بعضی ازمؤسسات وافرادکه بسیارجزیی است،دراینجابه روش نسبتاکلی عمل کردهایم:چرا؟توصیهی یک روش تقریباکلی برای برنامهریزی،بر

اساس این اعتقادصورت میگیردکه فرهنگ ایرانی،فرهنگی منظم وجزءنگرنیست.این یک واقعیت است که مردم ایران،حوصلهی برنامههای

خیلی دقیق وجزئی راندارندواگردنبال آن هم بروندبه صورت پیگیرومستمرادامه نمیدهندبنابراین،درروشهای خیلی جزئی برنامهریزی،تنها

شایدتعدادبسیارمعدودی ازدانشآموزان،توانایی اجراداشتهباشندوبقیه بعدازمدتی معطلی حوصلهشان سرمیرود.

تفاتهای فردی

برخلاف گفتههاوتبلیغات بعضی ازمردم که هیچ قانون کلی برای تعیین مقدارزمان لازم مطالعه وجود ندارد.این که اصرارکنیم هردانشآموز

13 ساعت درس بخواندتاموفق شودبه غیرازنفی تفاوتهای فردی،باعث دلسردی - 8ساعت وهردانشآموزکنکوری حتماباید 14 - دبیرستانی 9

واضطراب عدهی زیادی میشود.ازیک طرف توان وحوصلهی فردی انسانهامتفاوت است،ازطرف دیگرانگیزههای دانش آموزان هم بایکدیگر

فرق داردهمچنین پیشنیازهاوآمادگیهای درسی همه یکسان نیست.

بنابراین مهمترازآن که به هرنحوساعات مطالعه خودرا افزایش دهیم این اهمیت داردکه ازمقدارساعات مطالعهی خود- هرقدرهم که باشد

بهترین وبیشترین استفاده راببریم.اگرچه افزایش ساعات مطالعه ضرورت دارداما بدترین کاردراین موردآن است که بامقایسهی خودبادیگران،

زمینههای اضطراب ویاس رادرخودایجادکنیم.

کلید

به جای مقایسهی مقدارساعات مطالعهی خودبادیگران،اززمانهای مطالعه به طورمطلوب استفاده کنید.

برنامهای برای افزایش ساعات

اگرمیخواهید ساعات مطالعه خودرا افزایش دهیدنکته بسیاربسیارمهم این است که عجله نکنید.یک اصل روانشناسی میگوید:هررفتار در

طول زمان به وجودمیآیدوتغییررفتارنیزبه زمان نیازدارد.عجله ودستپاچگی درافزایش زمانهای مطالعه به نتیجهای غیرازآشفتگی واضطراب

نخواهدانجامید.آیا این خوب است که به زورهم که شده 14 ساعت درس بخوانیدولی چیززیادی یادنگیریدیا این که 5ساعت درس بخوانیدولی

واقعامطالب رادرک کنید.پس اقدام برای افزایش ساعات مطالعه بایدبه صورت گام به گام صورت گیرد.

مطمئن باشیدبایک برنامهی حساب شده ومنظم میتوانیدعلاوه برافزایش تدریجی ساعات درس خواندن،اززمانهای موجودهم استفاده

خوبی بکنید.

کلید

به جای افزایش جهشی ساعات مطالعه،به صورت تدریجی وگام به گام عمل نمایید.

تعیین خط پایه

برای تغییررفتاروافزایش ساعات مطالعه ازکجابایدشروع کنید؟اولین گام،تعیین وضع فعلی رفتاراست که اصطلاحابه آن خط پایه گفته

میشود.یعنی شما بدون هیچگونه تلاش برای افزایش این ساعات،ابتدا بایدسعی کنیدتشخیص دهیدکه درحال حاضروبه صورت واقعی چند

ساعت توان مطالعه مفیددارید.این کارخیلی آسان است ومیتواندتوسط شمایایکی ازاطرافیان انجام گیرد.برای یک هفته یاده روزنموداری

رسم کنیدکه بردارعمودی آن نشان دهندهی دقایق وساعات،وبردارافقی آن نشان دهندهی روزهاباشد.هرروزمیزان ساعات مطالعه راکنترل

وبرروی نمودارمنتقل کنید.درپایان روزآخر،میانگین ساعات رامحاسبه نمایید.این خط پایهی شماست که میتواند 4یا 5ساعت ویابیشتر باشد

ودرواقع مبنای اقدام برای تغییربرنامه وافزایش ساعات مطالعه محسوب میشود.حال میتوانیدتصمیم بگیریدبراساس تواناییهای فردی خود

وبایک روندمنطقی ومشخص درماه اول 60 یا 90 دقیقه ودرماههای بعدی به همین ترتیب ساعات بیشتری رابه برنامه خوداضافه نمایید.

کلید

مبنای افزایش ساعات مطالعه،ارزیابی وضع فعلی وتعیین خط پایه است.

برنامهریزی برای پیشرفت

ترسیم نمودارپیشرفت

اگربتوانیدوضع فعلی رفتارخودرا مشخص سازیدکار بزرگی انجام دادهاید،چراکه این نقطهی آغاز حرکت است.مهم نیست که این زمان کم

باشد،مهم این است که شمابرای افزایش تدریجی وبرنامهریزی شدهی آنعزمیمصمم وارادهای محکم داشتهباشید.برای کنترل روند پیشرفت

میتوانیدنموداررسم شده برای تغییرخط پایه راادامه دهید.یعنی برروی نمودار ادامهی روزهارامشخص کرده ومیزان ساعات مطالعه راعلامت

بزنید.ترسیم این نمودارچندکمک میکند.اول آن که کنترل روندپیشرفت را ازحالت ذهنی خارج میسازدواین مساله بسیارمهمی است.یکی

ازمشکلات اساسی دانشآموزان برای برنامهریزی همین است که برنامه رابه صورت ذهنی طراحی میکنندو وقتی ازآنان خواسته میشودکه

برنامههارابرروی کاغذبیاورند،زیاد روی خوش نشان نمیدهند،انگارکه بایدکارسختی انجام دهند.دوم آن که ترسیم نمودار،روند پیشرفت رابه

صورت عینی وقابل دسترسی درمیآورد.شمامیتوانیدهرموقع که لازم بودبامراجعه به نمودار،وضعیت خودرا ارزیابی کنید.

سوم آن که روندپیشرفت رامنظم میسازدواین خودمیتواندباعث تقویت روحیه وایجادانگیزهی بیشترشود.

کلید

بارسم نمودار،روندکنترل پیشرفت خودراازحالت ذهنی به صورت عینی درآورید.

تعیین ملاکهای پیشرفت

این هم موضوعی بسیارمهم است وبیشتردانشآموزان درموردآن مشکل دارند.دانشآموزان شایدبه دلیل کمی فرصت وعجله،معمولاملاکهای

پیشرفت راخیلی ایدهآلی ودست بالاتعیین میکنند.مثلاکسی که تابه حال به زور 3ساعت درس میخوانده یک باره تصمیم میگیرد 10 ساعت

درس بخواند،یاکسی که حداقل 9ساعت میخوابیده،مقدارخواب خودرابه 6 ساعت کاهش میدهد.این تغییرات ناگهانی وملاکهای دست

نیافتنی نه تنهاقابل اجرانیستندبلکه موجبات دلسردی رانیزفراهم میسازند.

ضربالمثل قدیمی راشنیدهایدکه:سنگ بزرگ علامت نزدن است.تصمیم به تغییرات بزرگ اگرچه میتواندگاهی یک استثناءباشدولی برای

همه امکانپذیرنیست.بنابراین بایدملاکهای پیشرفت باروندی معقول ومنطقی تعیین شوند.اگرخط پایه شمانشان میدهدکه دروضع فعلی

4ساعت امکان مطالعه داریدبهتراست دریکی دوهفته اول تصمیم بگیریدکه فقط نیم ساعت به این مقدار اضافه کنید.درصورت موفقیت برای

هفتههای بعدبازهم نیم ساعت دیگروبه همین ترتیب درهفتههاوماههای بعدنیم ساعت ویک ساعت افزایش دهیدتابه حدمطلوب وموردنظر

برسید.

کلید

برای ادامهی روندپیشرفت خودملاکهای گام به گام وقابل دسترس تعیین کنید.

خودکنترلی رفتار

برای جدیترشدن کنترل روندپیشرفت میتوانیدبرنامههای تقویتی وجریمهای تعیین کنید.ببینیدازچه چیزهایی خوشتان میآیدوازچه

چیزهایی بدتان میآید. 5موردخوشآیندو 5موردناخوشآیندراکه واقعابرایتان مهم بوده وبرروی شماتاثیردارندتعیین نمایند.براساس این نظام

کنترلی میتوانیدبرای پیشرفت برنامه به خوداجازه بدهید.درصورتی هم که طبق ملاک،ازپیشرفت خودرضایت نداریدخودتان راجریمه کنید.

دقت نماییدکه موردتقویت وجریمه روشن وواضح بوده وقابل اجراباشند.

کلید

برای کنترل رفتارهایتان یک نظام خودکنترلی ایجادکنید.

استفاده ازنیروی کمکی

گاه یه دلایل متعددی ازجمله کافی نبودن انگیزه،عدم توانایی غلبه برعادتهای نامطلوب وشرایط خاص محیطی،برای خودتان امکان اعمال

کنترل فراهم نیست.دراین صورت بایدبپذیریدکه برای جلوگیری ازاتلاف وقت وازدست رفتن فرصتها،کسی شمارا دراین امرهمراهی کند،

حتی اگراین همراهی کوتاه مدت وموقت باشد.این فردمیتواندپدرومادر،خواهروبرادربزرگترویاکسی باشدکه باشماارتباط نزدیکی دارد.

بعضی ازدانشآموزان به خاطرنوع ارتباطات خانوادگی دربرابردریافت این نوع کمک مقاومت به خرج میدهندوآن رانمیپذیرنددرصورتی که

به نظرمیرسداگرکسی متوجه حساسیت موقعیت باشدبایدداوطلبانه البته درصورت فراهم بودن سایرشرایط لازم خواستاراستفاده ازاین کمک

باشد.

کلید

اگربه هردلیلی آن طورکه دلتان میخواهدنمیتوانیدپیشرفت راکنترل نماییدامکان استفاده ازنیروی کمکی رامدنظرقراردهید.

نتیجهگیری:

-1 به جای مقایسهی مقدارساعات مطالعهی خودبادیگران،اززمانهای مطالعه به طورمطلوب استفاده کنید.

-2 به جای افزایش جهشی ساعات مطالعه،به صورت تدریجی وگام به گام عمل نمایید.

-3 مبنای افزایش ساعات مطالعه،ارزیابی وضع فعلی وتعیین خط پایه است.

-4 بارسم نمودار،روندکنترل پیشرفت خودراازحالت ذهنی به صورت عینی درآورید.

-5 برای ادامهی روندپیشرفت خودملاکهای گام به گام وقابل دسترس تعیین کنید.

-6 برای کنترل رفتارهایتان یک نظام خودکنترلی ایجادکنید.

-7 اگربه هردلیلی آن طورکه دلتان میخواهدنمیتوانیدپیشرفت راکنترل نماییدامکان استفاده ازنیروی کمکی رامد نظر قرار

دهید.

livejasmin coin hack
جمعه 4 اسفند 1396 04:53 ق.ظ
سلام من می دانم این موضوع خالی است اما از اینکه می دانستم از هر گونه ویجت هایی که می توانم به وبلاگ من اضافه کنم به طور خودکار جدیدترین به روز رسانی های توییتر را به شما آموزش می دهم تعجب کردم.
من برای مدت زمان زیادی به دنبال یک پلاگین به این موضوع هستم
و امیدوار بود شاید شما تجربه ای با چیزی شبیه به این داشته باشید.

لطفا به من اطلاع دهید اگر به هر چیزی برسید.

من واقعا از وبلاگ شما خوشم می آید و منتظر شما هستم
به روز رسانی
weed
سه شنبه 1 اسفند 1396 12:00 ق.ظ
من واقعا از طراحی و طرح وبلاگ خودم لذت می برم. این بسیار آسان است در چشم که باعث می شود آن را بسیار لذت بخش است
من اینجا می روم و بیشتر می روم. آیا شما یک توسعه دهنده را استخدام کردید؟
تم خود را ایجاد کنید؟ کار بزرگ!
imvu credit hack
جمعه 10 آذر 1396 01:33 ق.ظ
من وبلاگ شما را دوست دارم.. رنگ های بسیار زیبا و تم. آیا شما خودتان این وبسایت را انجام دادید؟
کسی را استخدام کنید تا این کار را برای شما انجام دهد؟ Plz پاسخ به من به دنبال بلاگ خود را طراحی و می خواهم بدانم کجاست
این از کودوس
how much do std tests cost
جمعه 19 آبان 1396 07:33 ب.ظ
شما واقعا به راحتی با ارائه خود ظاهر می شوید اما
من این موضوع را واقعا یک چیز می دانم
من احساس می کنم به هیچ وجه نمی فهمم. این نوع احساس بسیار پیچیده و بسیار گسترده برای من است.
من به دنبال آینده خود در آینده هستم، من سعی خواهم کرد تا آن را از بین ببرم!
best psychic medium
جمعه 12 آبان 1396 10:01 ب.ظ
هی، من فکر می کنم سایت شما ممکن است دارای مرورگر باشد
مسائل مربوط به سازگاری هنگامی که به سایت وبلاگ شما در Opera نگاه می کنم، به نظر می رسد خوب است، اما هنگام باز کردن در اینترنت اکسپلورر، آن را
برخی از همپوشانی دارد من فقط می خواستم به شما یک سر سریع بدهم
بالا دیگر پس از آن، وبلاگ عالی!
chaturbate hack token generator
سه شنبه 9 آبان 1396 09:28 ب.ظ
Hi! I could have sworn I've been to this site before but after browsing through some of the post I realized it's new to me.
Anyhow, I'm definitely glad I found it and I'll
be book-marking and checking back frequently!
hack clash royale
دوشنبه 8 آبان 1396 10:29 ب.ظ
سلام هر کس، این اولین بازدید من در این وب سایت است، و مقاله در واقع است
برای من مطالب مفید و مفید ارائه شده است.
local std testing
دوشنبه 8 آبان 1396 07:08 ب.ظ
Aw, this was an incredibly nice post. Finding the time and actual effort to create a very good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot
and don't seem to get anything done.
are psychics real
دوشنبه 8 آبان 1396 04:07 ب.ظ
آنچه که همکارانم می نویسند، بخش خوبی از نوشتن و استدلال های خوب است، اینجا را توضیح دادم
واقعا از این ها لذت می برم
cheap phone psychic reading
دوشنبه 8 آبان 1396 02:35 ب.ظ
Aw, this was an exceptionally nice post. Spending some time and actual
effort to generate a very good article… but what can I say… I put things off a lot and never seem to get
anything done.
myfreecams token generator
یکشنبه 30 مهر 1396 12:55 ق.ظ
در نوشتن، کار بزرگ!
real psychics
شنبه 15 مهر 1396 04:43 ب.ظ
روش شما برای گفتن همه چیز در این است
مقاله در واقع خوب است، همه قادر به درک آسان هستند
خیلی ممنونم
cheap phone psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 09:56 ق.ظ
چطوری من می توانستم سوگند یاد کنم که من این را داشته ام
وبلاگ پیش از آن، اما پس از رفتن به برخی از پست ها متوجه شدم این جدید برای من است.
صرفنظر از این، من کاملا خوشحال هستم که در آن شرکت کردم و من آن را نشانه گذاری میکنم و اغلب به بررسی آن خواهم پرداخت.
std clinics near me
دوشنبه 20 شهریور 1396 08:30 ق.ظ
من با تمام ایده هایی که در پست شما ارائه کرده اید موافقم.

آنها واقعا قانع کننده هستند و قطعا می توانند کار کنند. با این وجود پستها خیلی کوتاه هستند
برای تازه کارها آیا می توانید آنها را کمی بعد از مدت کوتاهی طول بکشید؟
از پست شما متشکرم
cheap psychic readings
دوشنبه 20 شهریور 1396 04:58 ق.ظ
من بسیاری از مقالات در مورد دوستداران وبلاگ نویس را مطالعه کرده ام اما این مقاله
در حقیقت یک نوشتار خوشایند است، آن را حفظ کنید.
confidential std test
دوشنبه 20 شهریور 1396 03:21 ق.ظ
من کنجکاو هستم که بلاگ پلتفرم شما را استفاده کنم؟

من با مسائل امنیتی کوچک خود را با آخرین وبلاگ من و من می خواهم برای پیدا کردن
چیزی امن تر است آیاشما هیچ توصیهای دارید؟
std screening near me
یکشنبه 19 شهریور 1396 07:11 ب.ظ
سلام من kavin هستم، اولین بار که من در هر جا نظر دادم، وقتی این قطعه را بخوانم
از نوشتن من فکر کردم من می توانم همچنین ایجاد نظر به دلیل
به این پست معقول.
chaturbate token hack real or fake
پنجشنبه 12 مرداد 1396 10:06 ب.ظ
When I initially commented I seem to have clicked on the -Notify me when new
comments are added- checkbox and now every time a comment is added I
receive four emails with the same comment. Perhaps there is a means you are able to remove me from that service?
Thanks a lot!
Foot Complaints
سه شنبه 10 مرداد 1396 06:32 ق.ظ
I'll right away grasp your rss feed as I can not to find your email
subscription link or newsletter service. Do you have any?
Please permit me recognise so that I may subscribe.
Thanks.
std testing centers
دوشنبه 5 تیر 1396 04:38 ب.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی
که ظاهر شدن دلنشین در آیا واقعا نشستن درست با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما در واقع موفق به من مؤمن اما تنها برای while.
من هنوز مشکل خود را با جهش در منطق و یک ممکن است را خوب
به پر کسانی که شکاف. در این رویداد شما که می توانید انجام من می قطعا تا پایان در گم.
Veronique
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 04:35 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your further write ups thanks
once again.
Trey
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:28 ق.ظ
Howdy this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or
if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding knowledge
so I wanted to get guidance from someone with experience.
Any help would be enormously appreciated!
BHW
شنبه 2 اردیبهشت 1396 09:02 ق.ظ
After I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every
time a comment is added I recieve 4 emails with the same comment.

Perhaps there is an easy method you can remove me from that service?
Kudos!
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 02:34 ب.ظ
Why viewers still use to read news papers when in this technological globe the whole thing
is available on web?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : علی ناصری

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان